Förbannat lösryckta lösa rykten och annat?

Samhälls-Kommersiella Appell-Modellen (SKAM)

Under åren 2006-2010 skrev jag ett antal brev till Utbildningsministern, Skolministern, JO, Skolverket, Skolinspektionen och Regeringen. I varje brev upprepades samma faktaunderbyggda JA-och-NEJ-fråga.

Är den nuvarande tolkningen/efterlevnaden av skollagen (1 kap. 9§) lagligt korrekt, då dess praktiska utfall till allra största delen förhindrar att Skånes elever får en kursplanemässig utbildning i sin egen särpräglade historia?

(Elever i Skånes skolor har aldrig någonsin fått minsta lilla utbildning i Skånes historia… utan endast i Sveriges. Detta blir i Skånes fall över 70 % fel för historieämnets moment i grundskolan. Enskilda lärares undervisning i Skånes historia räknas inte som utbildning, eftersom det saknas en statlig kursplan.)

OBS! Frågan ovan blev faktiskt aldrig explicit besvarad av någon instans eller myndighet!!

Konsekvensanalys: Staten ämnar fortsätta sin för folkflertalet oanade diskriminering av elever i Skånes skolor. Hellre detta än möta den kostsamma skam, som ett ärligt svar skulle ha medfört.

Lärdomen blev, att staten har byggt upp ett skyddsnät, för att skydda staten. Frågans behandling visade på en omfattande beröringsskräck med verklighetens rättviseprinciper, lagar och giltiga konventioner. Jag blev överraskad av statens skickliga falskhet/feghet.  Statens information till mig gav ju noll. Hur ska jag idag uppfatta statens offentliga information till mig och alla andra?

För att förstå allvaret i denna sistnämnda fråga måste förutsättningarna för statens informationsflöde under de senaste sju åren belysas. 2014 fanns det 217 myndigheter och verk i förvaltningssverige. Nu har den summan ökat till 458. Då dessa instanser har kunnat bli politiskt styrda med hjälp av den statligt etablerade värdegrunden, har den offentliga ideologiproduktions hegemoni blivit fullständigt dominerande.

Kollektivism ihop med ett planmässigt informationsförfarande, som är genomtänkt, översvallande och enahanda, kan ses som en effektiv indoktrineringsmetod. Härvidlag verkar ju den statligt tillåtna åsiktskorridoren så landsomfattande, att svensken nu tycks lida av en oanad informations-enfald. Symtomet ifråga, som tidigare har drabbat Skånes elever och nu även en stor del av Sveriges befolkning kan kallas mental ockupation. Vi vet bara, vad staten vill att vi ska veta, såvida vi inte tar del av alternativa media/uppgifter.

Alternativa medias uppgifter brukar statens företrädare kalla för konspirationsteorier eller fake news, utan att för den skull bemöta fakta. Det är ett enkelt sätt att förringa trovärdigheten. De helt eller delvis skattefinansierade statsmedierna/riksmedierna har ett gigantiskt övertag att nå ut till folk, varför det nästan alltid blir deras statsvänliga åsikter som får en rikstäckande spridning. Det rör sig om ett win-win-agerande: skattefinansiering mot statsideologi-uppbackning.

Statens åsikter beskrivs som välmenande, hållbara och goda… och statens förkämpar ute i samhället benämns oftast (positivt som) ”aktivister”. Oppositionens företrädare kallas ej sällan (negativt för) ”skeptiker” eller ”extremister”… därtill insinueras att deras ståndpunkter strider mot bättre vetande. Statens agerande kan beskrivas som den Samhälls-Kommersiella Appell-Modellen (SKAM).

Appell-Modellen:

 1. Så snart ett motargument blir irriterande, sätt då en negativ etikett på den företeelsen.
 2. Förknippa er själv med ”goda” och välkända förebilder.
 3. Associera motståndare med sådant flyktigt som ”luktar illa”.
 4. Upprepa proceduren tills den upplevs som sanning av folket.

(Denna modell lanserades av Kommunistpartiet i USA år 1943.)

Historiskt sett kan man säga att SKAM i Sverige uppstod 1968 till följd av folkhemshybris. Förenklat sett skulle folkhemmet utvecklas till ett ”världshus med fri kost och logi”. För att åstadkomma detta måste staten tillämpa en ansvarsbefrielse av alla statstjänare ihop med en egennyttig förljugenhet, som förkunnade, att Sverige var det världsbästa föregångslandet. Detta blev roten till SKAM, som vissa partier/grupperingar fortfarande odlar.

SKAM kan idag ses som ett medel att nå slutmålet: ”den demokratiska en-partistaten”. Genom att totalt behärska det mediala åsiktsflödet underlättas måluppfyllelsen.  Mångkultur kan också ses som ett måluppfyllande medel, i synnerhet om parallellsamhällen skapas… härska genom att söndra (även om appellen att ”aldrig ställa grupp emot grupp” officiellt gäller). Överstatlighet gynnar måluppfyllelsen, då besvikelser kan skyllas på internationella förpliktelser. Vidare blir det lättare att ta beslut, som ligger i linje med FN:s och EU:s propåer.

SKAM matar oss hela tiden med sanningar, halvsanningar och osanningar i form av bl.a. narrativ, statistik, fake news och konspirationsteorier. Detta sker på ett så sofistikerat sätt, att maktapparatens försåtliga indoktrinering drabbar omedvetet, varför denna av många betraktas som den enda rätta sanningen. När verkligheten hinner ikapp förljugenheten uppdagas sanningen… och det är detta vi nu allt mer märker beträffande samhällets otillräcklighet, vad gäller ex. skolan, polisen, bidragen, äldrevården, bostads- och självförsörjningsläget osv.

Statens mest exploaterade SKAM-områden torde numera gälla migrationen, klimatet och pandemin COVID-19. (Endast detta sistnämnda fenomen belyses kortfattat såsom ett praktexempel här nedan.)

På grund av statens ensidiga propåer, att alla ska ”vaccineras”, har  lydnaden bland (de många indoktrinerade) svenskarna blivit över 80 %… ändå är alla injektionspreparat endast nödgodkända!

Från cellkärnan utskickas olika mRNA-strängar med ”proteinritningar” till ribosomerna, vilka sköter själva proteintillverkningen. Sådana proteiner grundlägger immunförsvaret, vilket i sin tur tar död på inkräktaren. Injektioner med mRNA-substanser mot viruset SARS-CoV-2 försvagar endast dess ”spikar”, så att detta knappast kan fästa och tränga in i cellen… men leva vidare!

Kliniska observationer har visat att spikproteiner kan försämra adaptiv immunitet genom att hämma reparation av DNA-skador… alltså tycks immunförsvaret kunna bli försvagat till följd av mRNA-injektionerna. Det innebär att dessa injektioner förmodligen måste fortsätta och då kanske allt mer ersätta det naturliga immunförsvaret.

Vårt immunförsvar liksom klassiska vacciner dödar hela viruspartikeln, och de då uppkomna ”minnescellerna” kan medverka till att ge ett livslångt skydd, vilket alltså mRNA-insprutningarnas syntetiska produkter inte gör. Skillnaden kan istället bli ett livslångt injicerande med mRNA-preparat, vars biverkningar kan påverka kranskärlen i hjärtat och kapillärerna i hjärnan med funktionsbrister (ex. utebliven smak) som följd.

Till sist: Varför benämner SKAM-producenterna i medvetet vilseledande syfte mRNA-substanserna såsom ”vaccin”?

   Svenska dilemman, som är mer eller mindre orsakade av SKAM:

 • Oansvariga besluts-hariga (ingen vågar hålla sina löften)
 • Medial propagandacentral (public service har blivit maktens service)
 • O-militär stormaktsministär (dyrköpt, humanitärt vanstyre)
 • Vindlande energistiltje (vindstilla skugga har mörklagts)
 • Slitsam åderförkalkning (cementerad lagombrist)
 • Grundlös grundskola (mål utan ökad lyx-analfabetism)
 • Ofattbar fattigdomsimport (förbjudna migrationsvolymer)
 • Knökad byråkrati-kö (livslång väntan att få komma ”till”)
 • Obrottslig brottseskalering  (våldet täcker allt otäckare)

”Den, som ej se branden för alla lågorna, bör ge dej kalla handen till plågorna.”