Besannat lösryckta lösa rykten och annat

November 2022

Problemet med SD är alltså, att det intriganta hatet i S-retoriken med sitt skrämmande tolkningsföreträde nu har blivit som en landsomfattande baksmälla.

Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående!

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Vänsterjournalistiken har till följd av sin egenvärderade ”korrekta” överlägsenhet satt sig till doms över folkviljans resultat. Valets förlorande vänsterkrafter, har upprepat påstått, att nu hotas demokratin, välfärden och självständigheten. Fake news… i skrämmande syfte?

”Dåliga förlorare missar ej bli misstrons otåliga förstorare.”

I avsaknad av vettiga sakargument präglas oppositionens mediala kritik nu av ”reservåtgärder” i form av skadeglada känslo- och personangrepp.

ÄMNE 2

Själen och samvetet, vilka påstås forma den inre identiteten, kan sägas involvera dels hjärnans evidens (klarhet) dels hjärtats eminens (storhet). Detta senare uttrycker känsla, medan det förra står för fakta. Skillnaden mellan framträdande evidens och tydlig eminens är som olikheten mellan faktamässig slutsats (vetenskap) och känslomässigt tyckande (drömbild). I grova drag återspeglas detta även inom politiken. Vissa partier grundar gärna sin argumentation på känsla (egenfärgad slutsats)… andra på fakta (saklig relevans). Det gäller att särskilja dessa båda. Många har frågat sig, hur valresultatet 2022 kunde bli som detta blev. Svaret är egentligen alldeles självklart. Väljarna/folket ville ha evidens inte eminens.

  • ”Evidens-parti”, vars ambition påtagligt återspeglar folkviljan, vinner med tiden folkets sympati.
  • ”Eminens-parti”, som helst återspeglar sin egen propagandabild, finner med tiden folkets antipati.

ÄMNE 3

SD:s nationella modell inkluderar alla ny- och vanesvenska medborgare med en oförfalskad villighet att tjäna det svenska samhället. Detta geniala grepp med en folklig helhetsintegrering – i motsats till vänsterpolitikens offermentalitets-gynnande segregation av mer eller mindre oförenliga grupper – har valmanskåren börjat förstå och ta till sig.

SD-modellen, som alltså avser att inkludera alla, följer ett gammalt socialdemokratiskt koncept med
avsikten att bygga ett svenskt folkhem. Denna linje kom det socialdemokratiska partiet att överge efter den s.k. 68-rörelsen. Socialdemokraterna har på grund av SD:s ”stöld” av den gamla S-politiken och dess kärnväljare kommit att rikta en massiv hat-retorik mot SD.

Hat-retoriken har med tiden även fått spridning till så många eftertänksamma svenskar, att den har blivit kontraproduktiv. Så snart kritiker insåg, att offermentalitets-gynnandet, som S har odlat… även måste gälla SD, kom detta naturligtvis att främja det mobbade partiet ifråga. Denna åsyftade tankevurpa verkar dock gemene man i egenskap av medlöpande ”hat-sympatisör” ha svårt att förhålla sig till.

Till offer för tron på socialdemokraternas demonisering torde man kunna inräkna både privatpersoner och institutioner bl.a. Nobelstiftelsen, vars hycklande mobbing gör sig gällande i samband med
Nobelbanketten. En mängd ambassadörer från diktaturstater är inbjudna, liksom ledarna för alla
riksdagspartier utom ett… och detta är inte det tidigare kommunistpartiet. (Kommunismen med sin
mördande framfart är faktiskt beträffande ondska den värsta ideologin i världen.)

Bilden av förtryckare och offer styrs mera av ideologiproduktion än av fakta/reson. Problemet med SD är alltså, att det intriganta hatet i S-retoriken med sitt skrämmande tolkningsföreträde nu har blivit som en landsomfattande baksmälla.

ÄMNE 4

Mycket politisk information har jag fått i frekvent förekommande samtal med Svensson – en upplyst
analytiker likt ett reko ego o go nabo – som vet mer än de flesta i nämnda ämne. Svensson ifråga är enligt mitt omdöme ett gott föredöme.

Svensson hävdade med en gedigen självkänsla: ”Jag är gammal nog att ha levt i ett svenskt Sverige,
samtidigt som hela landet levde… och ung nog att minnas detta. Då var den fungerande kärnfamiljen
nyckeln till trygghet och god uppfostran. Skolsystemets nivågruppering var en självklarhet, som gynnade flertalet elever. I samhället rådde naturligtvis tjänstemannaansvar, vilket garanterade opartiskhet. Den tidens förutsättningar har en konsekvensbefriad politik förstört.”

ÄMNE 5

En upplyst analytisk analys:
”Den sedan millennieskiftet allt mer demokrati-mygel-förnekande ideologins känslobaserade
produktionssyn omfattar bl.a. en indoktrinerande ego-förstorings-propaganda av den egna politikens
korrekta godhet (PK). Denna sedan många år allmängiltigt etablerade produktionsprocess förstärks medvetet av bidragsbelönade medlöpare, vilkas motprestation kan förnimmas i såväl medias fakta-mygel- förnekelse som civilsamhällets ärlighets-mygel-förnekelse.

Ihärdiga motståndare till förnekelse-lögnerna har blivit betraktade som högerextremister, fascister,
brunråttor m.m. samt trakasserats på olika sätt. Detta har medfört en tystnadskultur, då många kritiska röster har valt att hellre tiga. Frälsningsläror har alltid haft… en ’ond’ motkraft.

Totalt sett verkar den just beskrivna samhällsprocessen demokrati-inskränkande, vilket naturligtvis
förnekas. Detta sker inom ramen för den förljugenhet, varpå hela demokrati-mygel-förnekandet vilar.
Väldigt många svenskar har blivit smittade av den ensidigt upprepade förljugenheten, som på riktigt inte har fått ifrågasättas. Förutom ett faktamässigt ifrågasättande torde den främsta boten utgöras av dels en från politiken fristående författningsdomstol dels ett återinfört tjänstemannaansvar.”

ÄMNE 6

Ett nödvändigt rättvisekrav:
Endast religioner, som i tanke, ord och gärning tillämpar en stats gällande religionsfrihet (ihop med
politikens jämlikhet och demokrati), ska själva få åtnjuta berörda stats religionsfrihet.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”